วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020

สีประจำโรงเรียน

** สีฟ้า หมายถึง ความรอบรู้ ความสามารถ ความฉลาดทางปัญญา นั่นคือ เป็นผู้มีสติปัญญาและเป็นเลิศทางวิชาการ ** สีขาว หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์ นั่นคือ ผู้มีคุณค่า มีคุณงามและความดี