วันเสาร์, 16 ตุลาคม, 2021

สีประจำโรงเรียน

** สีฟ้า หมายถึง ความรอบรู้ ความสามารถ ความฉลาดทางปัญญา นั่นคือ เป็นผู้มีสติปัญญาและเป็นเลิศทางวิชาการ ** สีขาว หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์ นั่นคือ ผู้มีคุณค่า มีคุณงามและความดี