วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปดอกบัวสีชมพู มีแปดกลีบ วางอยู่บนอักษรย่อ อ เป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงิน ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม *** ความหมาย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ***