วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม, 2020

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล