ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

Position: ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ ประจำใจ
  • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่น

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปร […]

นายวิชัย ขจรมณี

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Phone: 0817395949

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานวิชาการ
  ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี พลศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ ประจำใจ
  ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง

นายวิชัย ขจรมณี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง.ผอ.ฝ่ายงานวิชาการ ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ […]

นายบุญศิลป์ สีทำมา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงบประมาณ
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี พละศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ ประจำใจ
  • ความรู้ คู่คุณธรรม

นายบุญศิลป์ สีทำมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง.ผอ.ฝ่ายงบประมาณ ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปร […]

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Phone: 0899444400

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี ฟิสิกส์
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ ประจำใจ
  สนุกกับงาน มองโ่ลกในแง่ดี

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศ […]

นางลัดดา อินทร์สา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Phone: 0885642122

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารบุคคล
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ ประจำใจ
  • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง

นางลัดดา อินทร์สา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารบุคคล ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ […]