ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

Position: ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปร […]

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
  ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพ […]

นางลัดดา อินทร์สา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
 • วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางลัดดา อินทร์สา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปริญ […]

นายวิเลิศ ไชยมี

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายวิเลิศ ไชยมี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]

นางกันตา ปิติบุญญา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางกันตา ปิติบุญญา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]