ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยอาศัยโรงเรียนสตรีศึกษา (รอ.2) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ดังประวัติสังเขป ดังนี้
พ.ศ. 2496 ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2466
พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณปัจจุบัน มีพื้นที่ 17 ไร่
พ.ศ. 2523 โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2525 , 2545, 2549 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปรเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 10
พ.ศ. 2546 โอนสังกัดจาก สปช. มาเป็น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2547 เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
พ.ศ. 2552 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) และเปิดการจัดการเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program)
พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ในการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี กระทรวงต่างประเทศ
พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกรางวัลโรงเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
*** ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาลปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6