บุคลากรสนับสนุน

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
  ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพ […]

นางลัดดา อินทร์สา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
 • วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางลัดดา อินทร์สา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ

รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปริญ […]

นายวิเลิศ ไชยมี

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นายวิเลิศ ไชยมี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารบุคคล

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]

นางกันตา ปิติบุญญา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

 • รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา

นางกันตา ปิติบุญญา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ

รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิ […]

นายอาจหาญ นระราช

Position: ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5
Phone: 0854640005

 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้างานพัสดุ

นายอาจหาญ นระราช

ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัว […]

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Phone: 0956634173

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • งานสนับสนุน ทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานส […]

นางสุภาวดี มุลาลี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
Phone: 0880619093

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาวดี มุลาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทับทิม สว่างขจร

Position: ครูพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ
Phone: 0812607995

 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางทับทิม สว่างขจร

ครูพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ ขนันแข็ง

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.3
Phone: 0952322929

 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • ฝ่านสนับสนุน งานวิชาการ

นางจุไรรัตน์ ขนันแข็ง

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.3

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ […]

นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด

Position: เจ้าหน้าที่การเงิน

งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวอโณทัย บัณฑิตย์

Position: เจ้าหน้าที่พัสดุ

 • งานสนับสนุน ฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวอโณทัย บัณฑิตย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานสนับสนุน ฝ่ายงานงบประมาณ

นายณัฐวุฒิ นามสง่า

Position: ครูพิเศษสอนเทคโนโลยี ป.1
Phone: 0610287694

 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • งานสนับสนุน พัสดุโรงเรียน

นายณัฐวุฒิ นามสง่า

ครูพิเศษสอนเทคโนโลยี ป.1

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ งา […]

นายสุวิชา จัตุรโพธิ์

Position: ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.5
Phone: 08994000817

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • งานสนับสนุน วิชาการ

นายสุวิชา จัตุรโพธิ์

ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ งานสนับสน […]

นางสาวมารยาท โคตะโน

Position: ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด
Phone: 0854593375

 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สนับสนุนงานห้องสมุด

นางสาวมารยาท โคตะโน

ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สนั […]

นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์

Position: ครูพิเศษและบริหารงานทั่วไป

 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์

ครูพิเศษและบริหารงานทั่วไป

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิศาตพร ลือชา

 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี ภาษาไทย

นางสาววิศาตพร ลือชา

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญา […]

นายไพทูรย์ ชินสุทธิ์

Position: ครูพิเศษ วิทยาการคำนวณ ป.6
Phone: 0896190191

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพทูรย์ ชินสุทธิ์

ครูพิเศษ วิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางภัสรา โพธิ์หล้า

Position: ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด
Phone: 086852339

 • สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
 • สนับสนุน งานวิชาการ

นางภัสรา โพธิ์หล้า

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สนับสนุน งานวิชาการ

นางประภาพรรณ ตากใบ

Position: เจ้าหน้าที่พัสดุ
Phone: 0850121213

 • งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางประภาพรรณ ตากใบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางอุรารัตน์ จันโทภาศ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Phone: 0813910950

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุรารัตน์ จันโทภาศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส […]

นางสาวนิภาพร ทิพกรณ์

Position: เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสนับสนุน ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนิภาพร ทิพกรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสนับสนุน ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรุ่งจิตร แซ่ตั้ง

Position: เจ้าหน้าที่วิชาการ

งานบริหาร วิชาการ

นางสาวรุ่งจิตร แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่วิชาการ

งานบริหาร วิชาการ

นางวิลาสีนี ขวาโยธา

Position: ครูพิเศษและบริหารงานบุคคล

 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวิลาสีนี ขวาโยธา

ครูพิเศษและบริหารงานบุคคล

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี วิทยฐานะครูชำนาญกา […]

นางสาวอลิสลา พลเยี่ยม

Position: เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสนับสนุน ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอลิสลา พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสนับสนุน ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางศรีสุรางค์ ศรีทอง

Position: ครูพิเศษและงานอนามัยอาหารกลางวัน
Phone: 0940401273

 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุรางค์ ศรีทอง

ครูพิเศษและงานอนามัยอาหารกลางวัน

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยฐานะครูช […]

นางสาวนัทธ์มนต์ นามไพรสันต์

Position: ครูพิเศษ บริหารงานบุคคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธ์มนต์ นามไพรสันต์

ครูพิเศษ บริหารงานบุคคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจัฏกรพร มหาสาโร

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ งานบริหารบุคลากร

 • วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจัฏกรพร มหาสาโร

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ งานบริหารบุคลากร

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ