คณะครูแบ่งแยกตามระดับชั้น

นางวิภาพร กองพอด

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/1

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางวิภาพร กองพอด

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/1

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางนงนุช ศรีมาดี

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/6

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางนงนุช ศรีมาดี

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/6

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางศิรภัสสร ศรีนุเสน

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/4

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางศิรภัสสร ศรีนุเสน

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/4

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางสาวญาณี เมธาพิสิทธิกุล

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.1

 • โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาณี เมธาพิสิทธิกุล

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.1

โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างป […]

นางสาวภษมน ทองเพียง

Position: ครูพิเศษดนตรีและนาฏศิลป์ ป.5
Phone: 0995623697

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภษมน ทองเพียง

ครูพิเศษดนตรีและนาฏศิลป์ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูปริยภัทร เวียงพล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Phone: 0868521458

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี

คุณครูปริยภัทร เวียงพล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสคร์แล […]

นางพรสวรรค์ พรมมร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13(EP)
Phone: 0831471762

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรสวรรค์ พรมมร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางณิชาภัทร ศรีสุระ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11(Gifted)
Phone: 0813699587

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชาภัทร ศรีสุระ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11(Gifted)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐานะราช

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐานะราช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภัค จันทะอุ่มเม้า

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.1

 • ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภัค จันทะอุ่มเม้า

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.1

ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่ […]

นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/12
Phone: 0862395748

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/12

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/2
Phone: 0847272832

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวอรดี จันนุสาตร์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/7

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสาวอรดี จันนุสาตร์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/7

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสาวธนัชพร มังคะวัฒน์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/5

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางสาวธนัชพร มังคะวัฒน์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/5

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ นามสง่า

Position: ครูพิเศษสอนเทคโนโลยี ป.1
Phone: 0610287694

 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • งานสนับสนุน พัสดุโรงเรียน

นายณัฐวุฒิ นามสง่า

ครูพิเศษสอนเทคโนโลยี ป.1

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ งา […]

นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ป.5
Phone: 0856460664

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ

ครูพิเศษสังคมศึกษา ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาส […]

นางศุลีพร อุดมตะคุ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0858535223

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุลีพร อุดมตะคุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิศมัย ศรีโคตา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12(EP)
Phone: 0942760889

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิศมัย ศรีโคตา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนันทิยา แก้วกิจติ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12(EP)
Phone: 0819742105

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนันทิยา แก้วกิจติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภัสสร วันโพนทอง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Phone: 0934569397

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประภัสสร วันโพนทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Phone: 0817398002

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเ่รียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเ่รียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุบลพร ทองสตา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12(EP)
Phone: 0803206262

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุบลพร ทองสตา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคริษฐา จงเทพ

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/3
Phone: 080857572105

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางคริษฐา จงเทพ

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสุรีย์ ชินรัตน์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/8

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสุรีย์ ชินรัตน์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/8

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางนวลจันทร์ ปรินทอง

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/6

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางนวลจันทร์ ปรินทอง

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/6

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางสาวอมลวรรณ รุ่งวิสัย

Position: ึครูประจำชันประถมศึกษาปีที่ 1/1
Phone: 0619264445

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมลวรรณ รุ่งวิสัย

ึครูประจำชันประถมศึกษาปีที่ 1/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางพวงแก้ว ยาวไธสง

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.5
Phone: 0630211450

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงแก้ว ยาวไธสง

ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางบำรุง สุ่มมาตย์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
Phone: 0822298654

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบำรุง สุ่มมาตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมารยาท โคตะโน

Position: ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด
Phone: 0854593375

 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สนับสนุนงานห้องสมุด

นางสาวมารยาท โคตะโน

ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สนั […]

นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย

Position: ครูพิเศษวิทยาการคำนวณ ป.4
Phone: 0838056899

 • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • คติพจน์ประจำใจ
  • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง

นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย

ครูพิเศษวิทยาการคำนวณ ป.4

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยฐานะครูชำนา […]

นางช่อติมา อาวรณ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Phone: 0878553503

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางช่อติมา อาวรณ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิกุล อังกระโทก

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Phone: 0817304989

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพิกุล อังกระโทก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางสาวปารวี ประเสริฐ์สังข์

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

 • ครูโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปารวี ประเสริฐ์สังข์

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

ครูโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่ […]

นางพิกุล อิโน

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/4
Phone: 0857393713

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางพิกุล อิโน

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางศศิธร สุ่มมาตย์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/9

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 9

นางศศิธร สุ่มมาตย์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/9

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 9

นางวราภรณ์ วงศ์ท้าว

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/7

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางวราภรณ์ วงศ์ท้าว

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/7

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางยุพิน บุตรน้ำเพชร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพิน บุตรน้ำเพชร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นายอาจหาญ นระราช

Position: ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5
Phone: 0854640005

 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้างานพัสดุ

นายอาจหาญ นระราช

ครูพิเศษ การงานอาชีพ ป.5

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัว […]

นางวลัยลักษณ์ ทุมแสน

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Phone: 0934595619

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวลัยลักษณ์ ทุมแสน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไพทูรย์ ชินสุทธิ์

Position: ครูพิเศษ วิทยาการคำนวณ ป.6
Phone: 0896190191

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพทูรย์ ชินสุทธิ์

ครูพิเศษ วิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนงเยาว์ รู้แสวง

Position: ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4
Phone: 0857411406

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนงเยาว์ รู้แสวง

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี สุ่มมาตย์

Position: ครูพิเศษ วิชาสังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Phone: 0985859087

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุมาลี สุ่มมาตย์

ครูพิเศษ วิชาสังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางอรพิน ชินสุทธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Phone: 0890081069

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรพิน ชินสุทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด

Position: เจ้าหน้าที่การเงิน

งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานสนับสนุน ฝ่ายงบประมาณ

นางสมบัติ สังขพัฒน์

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
Phone: 0801911280

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสมบัติ สังขพัฒน์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวดวงพร สัตนันท์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/9
Phone: 0897694849

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวดวงพร สัตนันท์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปวีณา อรรคอำนวย

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/8

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางปวีณา อรรคอำนวย

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/8

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางอุรารัตน์ จันโทภาศ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Phone: 0813910950

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุรารัตน์ จันโทภาศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส […]

นางสาวรสธร ศรีคะเณย์

Position: ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.5
Phone: 0949289856

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรสธร ศรีคะเณย์

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวงเดือน วรรณชิต

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Phone: 0911305929

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวงเดือน วรรณชิต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาณัฐ สุภาพ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Phone: 0968508881

 • วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาณัฐ สุภาพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส […]

นางสาวกมลพร สุราอามาทร์

Position: ครูพิเศษ คณิตศาสตร์ ป.4
Phone: 0951679423

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกมลพร สุราอามาทร์

ครูพิเศษ คณิตศาสตร์ ป.4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางละมัย บุตรมาตร์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
Phone: 0813201426

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละมัย บุตรมาตร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Phone: 0831423264

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจงกล พรมโสภา

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจงกล พรมโสภา

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/6
Phone: 0883059771

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางณัฏฐิญา ศิริขันธ์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/1
Phone: 0964512313

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางณัฏฐิญา ศิริขันธ์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกฤษากุศลิน สาระทะนงค์

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกฤษากุศลิน สาระทะนงค์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางบุญส่ง มงคลชู

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Phone: 0849543332

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญส่ง มงคลชู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจตุพร โพธิ์คล้าย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Phone: 0910549972

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจตุพร โพธิ์คล้าย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางวัจนา นามน้าวแสง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
Phone: 0817681530

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวัจนา นามน้าวแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิไลวรรณ ร่วมรส

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/13(EP)

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ สัมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิไลวรรณ ร่วมรส

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/13(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ สัมคมศึกษา ศาส […]

นางพัชราวรรณ อ้นศรีวงศ์

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.4
Phone: 0624496335

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชราวรรณ อ้นศรีวงศ์

ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางจิตรา ชำนาญกุล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
Phone: 0807472322

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิตรา ชำนาญกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Phone: 0956645738

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ […]

นายกฤษณพงค์ พาหะนิชย์

Position: ครูพิเศษพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2

 • ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษณพงค์ พาหะนิชย์

ครูพิเศษพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ […]

นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/7
Phone: 0956593293

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางกชพรรณ พาหะนิชย์

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/3
Phone: 0872530078

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกชพรรณ พาหะนิชย์

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 3/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนาทอนงค์ โรจนกร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
Phone: 0859276961

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนาทอนงค์ โรจนกร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Phone: 0895739329

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นายวีรวุฒิ กุสุมาลย์

Position: ครูพิเศษพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5
Phone: 0621670239

 • ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวีรวุฒิ กุสุมาลย์

ครูพิเศษพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ […]

นางเสาวนีย์ แดงน้อย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
Phone: 0923726996

 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ แดงน้อย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเกศนี ธรรมวิเศษ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Phone: 0629181869

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเกศนี ธรรมวิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นายวิศรุต ศรีคะเณย์

Position: ครูพิเศษดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิศรุต ศรีคะเณย์

ครูพิเศษดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาธินี พัฒนาศูร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Phone: 0893763735

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาธินี พัฒนาศูร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบรรรักษ์ เพชรโต

Position: ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/10
Phone: 0817390913

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบรรรักษ์ เพชรโต

ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวผการัตน์ เพชรศรีโชติ

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

 • ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวผการัตน์ เพชรศรีโชติ

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ ภาษาต […]

นางณีรนุช ช่วยนา

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/8
Phone: 0801804275

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางณีรนุช ช่วยนา

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางรัศมี เทียมวงศ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/4
Phone: 0883649682

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางรัศมี เทียมวงศ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางมณีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
Phone: 0879440433

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมณีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ […]

นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Phone: 0815450675

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวนิดา ไชยมี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/14

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา ไชยมี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/14

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางคำพู ไชยฮะนิจ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
Phone: 0857556494

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคำพู ไชยฮะนิจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Phone: 0902966555

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกีฬารัตน์ วงษ์แก้ว

Position: ครู Co-teacher ชั้น 4/12

 • ครูโครงการ EP
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกีฬารัตน์ วงษ์แก้ว

ครู Co-teacher ชั้น 4/12

ครูโครงการ EP สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฆารวี สิงคะกุล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11(EP)

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางฆารวี สิงคะกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสโรชรัตน์ นันโท

Position: ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/6

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสโรชรัตน์ นันโท

ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมาลี พรมเกตุ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12(EP)
Phone: 0934951009

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมาลี พรมเกตุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลิดา อิโน

Position: ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 2/9
Phone: 0819438115

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางชลิดา อิโน

ครูผู้สอน อนุบาลปีที่ 2/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางวิสุดา อรรคพงษ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/5
Phone: 0898631380

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางวิสุดา อรรคพงษ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางยุพาพร สมุทรศรี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
Phone: 0818449171

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพาพร สมุทรศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางเยาวภา จัตุโพธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Phone: 0985849367

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเยาวภา จัตุโพธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิชา จัตุรโพธิ์

Position: ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.5
Phone: 08994000817

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • งานสนับสนุน วิชาการ

นายสุวิชา จัตุรโพธิ์

ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ งานสนับสน […]

นางปฐมาพร แก้วตั้งขึ้น

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10(Gifted)
Phone: 0897119497

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปฐมาพร แก้วตั้งขึ้น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10(Gifted)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสมหมาย คิมหันตา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
Phone: 0862186677

 • สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย คิมหันตา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา พรมนิน

Position: ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ ป.4/8

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิตยา พรมนิน

ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ ป.4/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุชาติ พรมมร

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3
Phone: 0866325539

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชาติ พรมมร

ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางรภัสลดา นามสง่า

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Phone: 0610287694

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรภัสลดา นามสง่า

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ช่างยันต์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11(EJP)

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ช่างยันต์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11(EJP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/1
Phone: 0982077917

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางปุญญิสา ผาสุก

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปุญญิสา ผาสุก

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวจรุงทิพย์ ศรีโคตา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Phone: 0847963279

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจรุงทิพย์ ศรีโคตา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปาณิสรา แก้วแสง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Phone: 0909165423

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเ่รียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา แก้วแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเ่รียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศรีสุรางค์ ศรีทอง

Position: ครูพิเศษและงานอนามัยอาหารกลางวัน
Phone: 0940401273

 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุรางค์ ศรีทอง

ครูพิเศษและงานอนามัยอาหารกลางวัน

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยฐานะครูช […]

คุณครูชัยรักษ์ พลหาญ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11(Gifted)
Phone: 0885607232

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูชัยรักษ์ พลหาญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11(Gifted)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวันณี ขจรฤทธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
Phone: 0895185903

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวันณี ขจรฤทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณุศิต ภิรมยา

Position: ครูพิเศษ พลศึกษา ป.4
Phone: 0854597955

 • สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ปริญญาตรี พลศึกษา
 • คติพจน์ประจำใจ
  • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง

นายณุศิต ภิรมยา

ครูพิเศษ พลศึกษา ป.4

สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี พลศึกษา คต […]

นายสราวุธ สุริยพงศ์พรรณ

Position: ครูพิเศษ พลศึกษา ป.3
Phone: 0832993588

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสราวุธ สุริยพงศ์พรรณ

ครูพิเศษ พลศึกษา ป.3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ […]

นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
Phone: 0862288259

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางทัศนีย์ มาตชัยเคน

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/10
Phone: 0862267635

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางทัศนีย์ มาตชัยเคน

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 2/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางปรมา จูกลาง

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/8
Phone: 0810537171

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางปรมา จูกลาง

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวสิริญชา สุทธิจันทร์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
Phone: 0858689595

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริญชา สุทธิจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางเสงี่ยม ปางลิลาศ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Phone: 0872301488

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสงี่ยม ปางลิลาศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสาวอารีรัตน์ หาญตับเหล็ก

Position: ครูพิเศษ ภาษาไทย ป.5

 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์ หาญตับเหล็ก

ครูพิเศษ ภาษาไทย ป.5

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยฐานะชำนาญการ

นางพีรญาญ์ภร จันทร์ศรี

Position: ครู Co-teacher ชั้น 6/14

 • ครูโครงการ EP
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางพีรญาญ์ภร จันทร์ศรี

ครู Co-teacher ชั้น 6/14

ครูโครงการ EP สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ สุทธิประภา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/5
Phone: 0892760778

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ สุทธิประภา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปวีณวิทย์ พิมพะสาลี

Position: ครู Co-teacher ชั้น 6/12

 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 • คติพจน์ประจำใจ
  • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง

นายปวีณวิทย์ พิมพะสาลี

ครู Co-teacher ชั้น 6/12

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คติ […]

นายถาวร จันทร์ขอนแก่น

Position: ครูพิเศษศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Phone: 0819751969

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายถาวร จันทร์ขอนแก่น

ครูพิเศษศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
Phone: 0933864259

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาทิพย์ จอมคำสิงห์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/1

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสุภาทิพย์ จอมคำสิงห์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/1

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย

Position: ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/7
Phone: 0845172771

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย

ครูผู้สอนอนุบาลปีที่ 3/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางจันทรา คุณารักษ์

Position: ครูพิเศษ ภาษาไทย ป.1
Phone: 0810530576

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทรา คุณารักษ์

ครูพิเศษ ภาษาไทย ป.1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูบานชื่น ผลากอง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Phone: 0872346638

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูบานชื่น ผลากอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางสุภาวดี สระแก้ว

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12(EP)

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สระแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นายพงศธร เที่ยงสุนทร

Position: ครูพิเศษวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศธร เที่ยงสุนทร

ครูพิเศษวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Phone: 0918235494

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรุณรัศมี บุตรใส

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Phone: 0885635033

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรุณรัศมี บุตรใส

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภาวิณี จุรีมาศ

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3
Phone: 0862337373

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวิณี จุรีมาศ

ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
Phone: 0956651089

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ […]

นางสุฤทธิ์ หาญศรี

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/2

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสุฤทธิ์ หาญศรี

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/2

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสายสวาสดิ์ สมจินดา

Position: ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/10
Phone: 0862288586

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสายสวาสดิ์ สมจินดา

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางบุณยาพร วิเศษวงษา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
Phone: 0898611108

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุณยาพร วิเศษวงษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
Phone: 0834033591

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปรเมนทร์ พันธุมาตย์

Position: ครูสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายปรเมนทร์ พันธุมาตย์

ครูสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายวิศิษฎ์ กิ่งโสดา

Position: ครูชำนาญการพิเศษ
Phone: 0973012550

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิศิษฎ์ กิ่งโสดา

ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ […]

นางรัตดาวัล ลำพาย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
Phone: 0817699017

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตดาวัล ลำพาย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประดับพร โตไทยะ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Phone: 0621978245

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางประดับพร โตไทยะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางกฤติยา มะโนธรรม

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.3

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกฤติยา มะโนธรรม

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนวลศรี ใจหาญ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2
Phone: 0879451229

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนวลศรี ใจหาญ

ครูพิเศษสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส […]

นางปราศัย เวียงนนท์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/3

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางปราศัย เวียงนนท์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/3

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางกมลวรรณ นามมณี

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/1

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางกมลวรรณ นามมณี

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/1

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางวรรณภา แสนประดิษฐ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
Phone: 0848968396

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณภา แสนประดิษฐ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจารุวรรณ พุทธลา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
Phone: 0847958236

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุวรรณ พุทธลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0848870499

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์

Position: ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.6
Phone: 0817493482

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์

ครูพิเศษสอนศิลปะ ป.6

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นางฉวีวรรณ นาสมใจ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
Phone: 0894220641

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางฉวีวรรณ นาสมใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเสาวนีย์ สุริยาประภา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
Phone: 0874224323

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสาวนีย์ สุริยาประภา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุไร บุญก้านตง

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12(EP)
Phone: 0985843546

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไร บุญก้านตง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายไพยนต์ พลศรีเมือง

Position: ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
Phone: 0868537847

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพยนต์ พลศรีเมือง

ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ […]

นางสาวมลฤดี ประสิทธิ์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/4

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสาวมลฤดี ประสิทธิ์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/4

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางสมร วรรณุรักษ์

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/2

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางสมร วรรณุรักษ์

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/2

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางสุวรรณา พูลลาภ

Position: ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1
Phone: 0811173511

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณา พูลลาภ

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ บุญอเนก

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
Phone: 0854628880

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกนกวรรณ บุญอเนก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Phone: 0819757688

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางจินดา สุทธิรันดร์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14
Phone: 0621786915

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา สุทธิรันดร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางอรพิน ผดุงกิจ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Phone: 0642392942

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรพิน ผดุงกิจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริประภา พลคำมาก

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Phone: 0801863435

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริประภา พลคำมาก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิภาภรณ์ เกิดสิน

Position: ครู Co-teacher ชั้น 3/11

 • ครูโครงการ EP
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภาภรณ์ เกิดสิน

ครู Co-teacher ชั้น 3/11

ครูโครงการ EP สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางอรุณรัตน์ จันทร์ศรี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
Phone: 0862306565

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอรุณรัตน์ จันทร์ศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางลักคณา ลำภา

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/5

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางลักคณา ลำภา

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 2/5

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

นางธัญญารัตน์ พรหมเสน

Position: ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/3

 • ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางธัญญารัตน์ พรหมเสน

ครูพี่เลี้ยง อนุบาลปีที่ 3/3

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลปีที่ 3

นางวนิดา บุตรสามาลี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Phone: 0631619514

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวนิดา บุตรสามาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]

นางอัจฉรา มีสวัสดิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
Phone: 0885626385

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา มีสวัสดิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ […]

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Phone: 0956634173

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • งานสนับสนุน ทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานส […]

นางแจ่มนภา พุทธมอญ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/13(EP)
Phone: 0857404681

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางแจ่มนภา พุทธมอญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/13(EP)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมนูเวทย์ เพชรโต

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10(Gifted)
Phone: 0985867909

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมนูเวทย์ เพชรโต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10(Gifted)

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาวดี มุลาลี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
Phone: 0880619093

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาวดี มุลาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุรัสวดี สุดชารี

Position: ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

 • ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ
 • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรัสวดี สุดชารี

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.2

ครูโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่ […]

นางอัญชลี ภูมิเศษ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
Phone: 0811493011

 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัญชลี ภูมิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน […]